VEŘEJNÁ SOUTĚŽ NA ŘEŠENÍ NÁDRAŽÍ VE STÁVAJÍCÍ POLOZE
BRNO

Tomáš Pavlovský, Jan Kubačka, Jan Vodička, Hana Fučíková, Kateřina Lyčková
2016
Hlavním principem území je propojení historického středu města Brna s řekou Svratkou. Vytváříme několik hlavních bodů území - nádraží pod Petrovem s autobusovým terminálem před Malou Amerikou a vodní náměstí umístěné na řece Svratce. Oba dva významné body spojuje pěší zóna, která vede mezi odhaleným historickým viaduktem a novou komerční zástavbou. Vodní náměstí je nový veřejný prostor, který využívá rekreační potenciál vodního toku ve městě. Řeka Svratka, přes kterou je vytvořen systém pěších lávek, tvoří jeho diagonální členění, směrem do koryta jsou navrženy pobytové schody.
Důležitým principem je omezení dopravy. Auta na daném území parkují převážně pod nově navrženými bloky a vnitrobloky, ve městě převládá MHD, cyklistická a pěší doprava.
Navrhujeme město pomocí ulic, bloků a jasného členění městských prostor.
Různorodost obyvatel této nové čtvrti je zajištěna širokou nabídkou bytů, komerčních i výrobních prostor. Převládají polyfunkční objekty, jež podporují živý parter ulic.