KONVERZE FILMOVÝCH ATELIÉRŮ ZLÍN
Jan Kubačka
2014-2015
Urbanistická studie na revitalizaci areálu bývalých filmových ateliérů na území přibližně tři kilometry jižně od středu Zlína, v městské části Kudlov. Areál byl budován průběžně od třicátých let minulého století, v současné době již však neplní svou původní funkci. V této práci je navržena optimalizace stávajícího stavu, dostavba několika budov a rozšíření území o navržený park na západě. Velký důraz je kladen na co nejvyšši polyfunkčnost, kromě hlavní funkce bydlení v bytových domech je v území doplněna komerční občanská vybavenost, pronajímatelný výrobní objekt, venkovní sportovní areál či již zmiňovaný park. Koncept výstavby odráží tradiční zlínský urbanismus, a to pravidelný rastr budov v pravoúhlém uspořádání a jednotu tvarů či materiálů.